top of page

Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 

Актуальна версія Договору дійсна станом на 01.06.2023 року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (оферта) (надалі – «Публічна оферта») адресована невизначеному колу юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців які є резидентами України (надалі – «Благодійник»), та є відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України офіційною та публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІІ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОУЧІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ В ГЕШТАЛЬТ-ПІДХОДІ" (код ЄДРПОУ 44209404) від імені якої виступає Голова Організації, Зозуля Олена Михайлівна, яка діє на підставі Статуту, (далі – Організація) укласти договір щодо надання благодійної пожертви, вчинення інших юридичних дій, які спрямовані на підтримку діяльності Організації (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах шляхом використання сайту веб-сайту https://www.org-gestalt.com/ (надалі – «Сайт»).

1.2. Для цілей цього Договору благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Організації для досягнення певних цілей та програм Організації відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

1.3. Приєднання до цього Договору, можливе виключно для Благодійників які є резидентами України та на території України. Умови використання Сайту та порядок надання благодійної пожертви не поширюється на випадки якщо Благодійник не є резидентом України та/чи перерахування благодійної пожертви з-за меж України. 

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання умов Договору. 

1.4. Благодійником може бути виключно юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка досягла віку 18 років, має повну цивільну дієздатність відповідно до законодавства. У випадку використання сайту та вчинення будь-яких дій Благодійником який не відповідає вказаним умовам, відповідальність за недостовірність такої інформації та можливі негативні наслідки лежить на Благодійнику.

1.5. Цей Договір викладено у стандартній і незмінній формі для всіх Благодійників, і є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди з умовами Договору вцілому або з їх окремою частиною, Благодійник зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та покинути його, видаливши обліковий запис.

1.6. Цей Договір підписується Організацією та є публічною пропозицією до невизначеного кола Благодійників стосовно укладення договору благодійної пожертви. Приєднання Благодійника до умов Договору відбувається вцілому, Благодійник не може запропонувати змін умов Договору.

1.7. Приєднання Благодійника до умов Договору здійснюється шляхом акцептування ним умов Договору в цілому, і реалізується шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.8. Акцептом Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Договору та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації та відповідно до статутних цілей, з яким він може ознайомитися на Сайті. Акцептом Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації в розмірі не більшому, ніж зазначений в чинному законодавстві України.

1.9. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту Договору, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення добровільної благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Організацією своєї статутної діяльності.

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

За даним договором Організація не здійснює надання на користь Благодійника жодних послуг/робіт, поставки товарно-матеріальних цінностей, або виконання інших дій майнового характеру.

2.3. Здійснюючи перерахування благодійної допомоги (пожертви), Благодійник акцептує цю Оферту на умовах, визначених у ній.

2.4. Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Організації, наказами Голови Організації та чинним законодавством України.

2.5. Організація використовує благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Організації. Отримані Організацією благодійні пожертви можуть бути повернені благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України.

2.6. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Якщо проект або напрям на які відбувається збір коштів не буде реалізовано або залишатиметься залишок коштів від такого (таких) проектів, то кошти перераховуються до загального фонду Організації і будуть використані відповідно до рішення Голови Організації.

2.8. Витрати, пов’язані з перерахуванням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник. 

2.9. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

 

3. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБИРАННЯ КОШТІВ

3.1. Публічне збирання коштів благодійної пожертви здійснюється на території України. Безпосередня діяльність Організації що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та окремих регіонів Донецької та Луганської області).

 

4. СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ

4.2. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням про що благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Організація має право: 

  • отримувати благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов даного Договору та цілей своєї статутної діяльності;

  • без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах статутної діяльності Організації;

  • без погодження з Благодійником використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації в розмірі, передбаченому законодавством України.

5.2. Організація зобов'язана:

  • у випадку використання Благодійної пожертви всупереч цілям даного Договору повернути грошові кошти Благодійникові на підставі його письмової заяви, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Організації, що вказана на Сайті;

  • надавати на письмову вимогу Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Організації, що вказана на Сайті, звіт щодо використання Благодійних пожертв.

 

5.3. Права Благодійника:

  • без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Організації Благодійну пожертву;

  • здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;

  • у будь-який момент відмовитись від Договору та припинити використання Сайту.

 

5.4. Обов’язки Благодійника:

  • ознайомитись з умовами даного Договору до його акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даного Договору він не повинен його акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення благодійної пожертви

  • Благодійнику під час використання Сайту заборонено надавати недостовірну інформацію при реєстрації, реєструватися на Сайті у якості іншої особи, фальсифікувати дані, використовувати реєстраційні дані іншої особи, передавати реєстраційні дані іншим особам, намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій, отримати доступ до чужих логінів і паролів, вчиняти спроби обійти будь-які технічні засоби захисту Сайту.

 

6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОЛІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

6.1. На Сайті наведена актуальна та повна інформація про платіжні реквізити Організації.

6.2. Благодійна пожертва може бути здійснена шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Організації, або за допомогою платіжних систем чи сервісів тощо. 

6.3. Благодійник усвідомлює що банківська установа чи платіжна система за допомогою якої може здійснюватись перерахування благодійної пожертви може стягувати додаткові комісії чи платежі, які Благодійник сплачує самостійно відповідній банківській або фінансовій установі, які надає послуги переказу коштів.

6.4. Благодійник дає згоду на те, що пожертва не підлягає поверненню. Благодійник не має права відмовитись від наданої їм благодійної пожертви, вимагати повернення коштів. 

6.5. Грошові кошти вважаються переданими Благодійником з моменту зарахування їх на поточний рахунок Організації, через платіжну систему.

 

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Усі права на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, доступ до яких було надано на Сайті належать Організації та не передаються Благодійнику у власність чи користування. 

 

8. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Доступ до фінансових звітів використання коштів Організації, зібраних Благодійниками, здійснюється Благодійником за умови, якщо він є членом Організації, за письмовою вимогою Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Організації, що вказана на Сайті. Інша інформація надається Організацією у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

 

9. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Сфера застосування. Ця Політика конфіденційності (надалі за текстом «Політика конфіденційності», «Політика» у відповідних відмінках) є складовою частиною Договору, набуває чинності одночасно з набранням чинності Договором, може бути змінена і припиняє свою дію одночасно зі зміною і припиненням дії Договору і у встановленому для нього порядку.

На цю Політику конфіденційності у повному обсязі поширюються вимоги Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014 р., Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р.

9.2. Благодійник шляхом здійснення акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, підтверджує повідомлення його про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», і мету збору даних, підтверджує що база персональних даних «Контрагенти», в якій містяться персональні дані, буде знаходитись за місцезнаходженням Організації.

9.3. Погодженням з Політикою конфіденційності, Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», відповідними положеннями інших нормативно-правових актів.

Організація як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє Благодійника про включення наданих ним власних персональних даних до Бази персональних даних «Контрагенти». 

Організація є володільцем та контролером персональних даних, наданих Благодійником під час взаємодії Сторін. Організація вчинятиме усіх необхідних заходів для збереження та захисту наданих їй Благодійником персональних даних від несанкціонованого доступу, незаконного розкриття, випадкової втрати, зміни, знищення або будь-якої іншої незаконної обробки.

9.4. Згода на обробку персональних даних, є безстроковою. У разі відмови від цієї згоди, Благодійник зобов’язаний надати Організації відповідне письмове повідомлення про відкликання раніше наданої згоди на обробку персональних даних направивши його за адресою Організації.

9.5. Організація не продає, не передає та не розголошує персональні дані, які отримує третім сторонам без попередньої згоди Благодійника. В той же час, Благодійник надає Організації згоду щодо передачі персональних даних постачальникам послуг і процесорам, які мають доступ і право використовувати персональні дані тільки в обсязі, необхідному для виконання договірних зобов’язань, самостійно та на власний розсуд залучати таких осіб до обробки персональних даних, за умови дотримання технічних та організаційних заходів таким чином, щоб відповідати застосовним вимогам чинного законодавства та стандартам безпеки, передбаченим цим Договором.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до положень Договору.

10.2. Спори, що виникають у Сторін у зв’язку з виконанням Договору, тлумаченням його норм, зобов’язань Сторін, повинні бути вирішені відповідно до положень чинного законодавства України.

10.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків, якщо воно трапилось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

10.4. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час погодження Договору, виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити та які перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань. 

10.5. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили і виявилась внаслідок цього неспроможною (нездатною) виконувати свої зобов’язання, повинна терміново, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону із наступним впродовж погодженого Сторонами строку, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів наданням іншій Стороні сертифікату (довідки) Торгово-промислової палати України, що підтверджує виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії (належний доказ).

10.6. Належним доказом обставин, та строку їх дії служать відповідні підтверджуючі документи (сертифікати (довідки)), які видаються Торгово-промисловою палатою України за місцем форс-мажорних обставин (іншими визначеними компетентними органами).

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір складено українською мовою, є публічними і Благодійник погоджується з ним вцілому. Благодійник акцептуванням та погодженням Договору, в порядку визначеному ним, погоджується та підтверджує, що йому зрозумілі у повному обсязі положення Договору, він приймає їх без заперечень, у тому числі погоджується з прийняттям на себе обов’язків відповідно до Договору.

11.2. Організація розміщує діючу редакцію Договору за адресою https://www.org-gestalt.com/.

11.3. Благодійник визнає та погоджується, що Організація має право вносити зміни до положень Договору, у зв’язку з змінами законодавства, змінами умов діяльності Організації тощо. При цьому Організація залишає за собою право на самостійну зміну положень Договору в односторонньому порядку, без додаткового погодження чи отримання попередньої згоди на це Благодійника. При цьому версія Договору розміщена на сайті https://www.org-gestalt.com/ є актуальною та чинною.

11.4. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. У випадках, не передбачених Договору, Сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність одного з положень Договору не тягне недійсність Договору в цілому.

 

Інформація про Організацію

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОУЧІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ В ГЕШТАЛЬТ-ПІДХОДІ"

КОД ЄДРПОУ 44209404

Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 245, офіс 52

ZOZULYAOM@GMAIL.COM

+38(050)-968-87-18

Поточний рахунок у форматі відповідно до стандарту IBAN

UA503052990000026003040118305

Назва банку

АТ КБ «ПриватБанк»

bottom of page